ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภาษา

    ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภาษา

    ชุมชนบ้านโต๊ะบาหลิว อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (ชาวอูรักลาโวยและชาวเล)

    ชุมชนบ้านห้วยน้ำขุ่น อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย (ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ไทยใหญ่ ไทยลื้อ ลัวะ)

    หน้าที่ 8 จาก 8
    © 2018 Thai Local Wisdom. All Rights Reserved. Designed By Agritech