ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภาษา

  ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภาษา

  ชุมชนย่านกะดีจีน เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (ประเพณีดั้งเดิมของชาวจีน) 

  ชุมชนเมืองเก่าลันตา หรือ ชุมชนศรีรายา  อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (ชาวเล มุสลิม จีน และไทย)

  ชุมชนบ้านร่าหมาด  อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (อิสลิม)

  ชุมชนบ้านปงสนุก  อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง (ชุมชนไทยเชื่อสายต่าง ๆ  อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข)

  ชุมชนบ้านปงสนุก  อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง (ชุมชนไทยเชื่อสายต่าง ๆ  อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข)

  ชุมชนบ้านปงสนุก  อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง (ชุมชนไทยเชื่อสายต่าง ๆ  อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข)

  © 2018 Thai Local Wisdom. All Rights Reserved. Designed By Agritech