ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภาษา

  ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภาษา

  ชุมชนบ้านใหม่ราษฎร์บำรุง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา   (ชาวไทยอีสานและชาวผู้ไท)

  ชุมชนวัดศรีสุพรรณ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

  ชุมชนวัดศรีสุพรรณ  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (สถาปัตยกรรมล้านนา)

  ชุมชนบ้านท่าไคร้  อำเภอบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ  (ชาวไทยและลาว)

  ชุมชนย่านกะดีจีน เขตธนบุรี  กรุงเทพมหานคร  (ศาสนาคริสต์)

  ชุมชนย่านกะดีจีน เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร  (ศาสนาคริสต์) 

  © 2018 Thai Local Wisdom. All Rights Reserved. Designed By Agritech