ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภาษา

  ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภาษา

  ชุมชนผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮองสอน (ด้านชาติพันธุ์ชาวไทยใหญ่ และ กะเหรี่ยงขาว)

  ชุมชนวัดทิพพาวาส เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร (ชุมชนมอญ)

  ชุมชนตลาดหัวตะเข้ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร  (ชุมชนไทย)

  ชุมชนวัดทิพพาวาส  เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร (ชุมชนมอญ)

  ชุมชนเลียบคลองมอญ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร (ชุมชนมอญ)  

  ชุมชนวัดสุทธาโภชน์  เขตลาดกระบัง กรุงเทพ  (ชุมชนมอญ)

  © 2018 Thai Local Wisdom. All Rights Reserved. Designed By Agritech