ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภาษา

  ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภาษา

  ชุมชนบ้านห้วยปลาหลด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  (นับถือศาสนาพุทธ)

  ชุมชนตลาดบ้านใหม่ อำเภอฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา  (ชาวไทยเชื้อสายจีน)

  ชุมชนบ้านป่ากอ  อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ (เชื้อพันธุ์ภูไท)  

  ชุมชนบ้านแหลมมะขาม อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด (ชาวมุสลิม) 

  ชุมชนกะดีจีน เขตธนบุรี กรุงเทพ  (เชื้อชาติทั้งชาวไทย จีน ฝรั่ง ญวน มอญ)

  ชุมชนผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

  © 2018 Thai Local Wisdom. All Rights Reserved. Designed By Agritech