ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภาษา

  ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภาษา

  ชุมชนมุสลอม อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (มุสริม / จีน) สถาปัตยกรรมของอาหรับและสถาปัตยกรรมของจีน

  ตลาดจีนโบราณบ้านชากแง้ว   อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (วิถีชีวิตแบบไทยและจีน)

  ชุมชนเมืองนครสวรรค์  อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรค์   (วัฒนธรรมประเพณีคนไทยเชื้อสายจีน)

  ชุมชนบ้านห้วยปลาหลด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  (นับถือศาสนาพุทธ)

  ชุมชนบ้านแม่แอบ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย  (ชุมชนจีนยูนาน)

  ชุมชนตลาดบ้านใหม่ อำเภอฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา  (ชาวไทยเชื้อสายจีน)

  หน้าที่ 1 จาก 5
  © 2018 Thai Local Wisdom. All Rights Reserved. Designed By Agritech