ประเพณีขึ้นปีใหม่ เผ่ามูเซอ

  ชุมชนบ้านห้วยปลาหลด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  (นับถือศาสนาพุทธ)

       วัฒนธรรมของพี่น้องชาวมูเซอ คือ การจัดงานสืบสานประเพณีขึ้นปีใหม่ ที่สืบสานต่อกันมายาวนานหลายร้อยปี จะมีการ “เต้นจะคึ” และ “รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ” เพื่อสร้างบุญต่ออายุให้ตัวเอง โดยมี “ปู่จารย์” หรือที่คนไทยเรียก อาจารย์เป็นผู้ประกอบพิธี สิ่งที่เป็นจุดสำคัญในการจัดงานปีใหม่ชาวมูเซอ คือ การเต้น “จะคึ” สร้างบุญ ต่ออายุ เพราะชาวมูเซอ จะต้องเต้นจะคึในลานจะคึ ประจำทุกหมู่บ้าน เพราะลานจะคึ คือลานอันศักดิ์สิทธิ์มีจอมปลวกอยู่กลางลาน ผู้ใดจะเข้ามาทำในสิ่งไม่ดีไม่งามไม่ได้ ใช้ประกอบพิธีการต่างๆ ห้ามสัตว์ทุกชนิดเข้าไป และมีรั้วล้อมรอบย่างแน่นหนา ห้ามผู้ใดเข้าไปใช้ในยามอื่น

      นอกจากประเพณีสำคัญทางประเพณีชาวลาหู่เท่านั้นและต้องมีปู่จารย์ เป็นผู้นำประกอบพิธี ซึ่งการจัดงานปีใหม่ของชาวมูเซอนั้น ทุกปีจะมีคนจากที่อื่นรวมทั้งชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆ เข้าไปร่วมงานจำนวนหลายพันคน เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับชาวลาหู่ (มูเซอ) ในวันปีใหม่กับก้าวใหม่ของชีวิตที่จะดีขึ้นเมื่อได้เต้นจะคึและดำหัวผู้สูงอายุ นั่นคือความเชื่อที่สานสืบต่อกันมา

      ระหว่างการ “เต้นจะคึ” นั้นเจ้าพระยาอินทร์จะอยู่ในสถานที่แห่งอันด้วย คอยแพร่บุญบารมีไปให้ชาวลาหู่ที่เข้าร่วมพิธีในการต่อชีวิตให้ดำรงอยู่และประกอบอาชีพทำพืชสวนไร่นาอย่างได้ผลในปีนั้นๆ ในพิธีเต้นจะคึรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ (ปู่-ย่า-ตา-ยาย-พ่อ-แม่ และผู้อาวุโส) จะมีขนมที่ทำการข่าวเหนียวปั้นผสมงารวมทั้งใบยาสูบ-น้ำชา-เทียนไขเครื่องหมายเพื่อเป็นการส่องแสงสว่างในการดำรงชีวิต เพื่อถวายและขอพรจากเจ้าพระยาอินทร์ เป็นความเชื่อและความศรัทธาของชนชาวลาหู่มาตลอดหลายร้อยปีสืบไปสู่รุ่นลูกหลานตลอดไป

  source  : https://www.facebook.com/chingchingALex/posts/812465722292376    

  © 2018 Thai Local Wisdom. All Rights Reserved. Designed By Agritech