วิถีชีวิตชนเผ่าภูไท

  ชุมชนบ้านคำเดือย  อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ (ชาวภูไท)

  วิถีชีวิตและความเชื่อ

      ชาวภูไท มีวิถีชีวิตในการดำเนินชีวิตที่เรียบง่าย มีความพอเพียง หญิงชาวภูไทจะทำงานบ้าน ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ และมีเอกลักษณ์ในการทอผ้าไว้ใช้เอง ส่วนชายภูไท จะเป็นผู้นำในการหาเลี้ยงครอบครัว ล่าสัตว์ จัดทำเครื่องมือ เครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน ประเภทจักสาน โดยใช้วัสดุจากธรรมชาติเช่น ไม้ไผ่ ขี้ซี เป็นต้น ปัจจุบันนี้ชาวภูไท ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีสืบต่อกันมา เห็นเด่นชัดในชาวผู้ไทที่มีอายุ ส่วนวัยรุ่น มีการเปลี่ยนแปลงตามโลกยุคโลกาภิวัฒน์ความเชื่อของชาวภูไท จะเชื่อภูติ ผี บรรพบุรุษ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตามธรรมชาติ มีพิธีกรรมที่เกี่ยวกับความเชื่อ เช่น พิธีกรรม รำผีไท้ พิธีกรรมกินหมูล้างดิน เป็นต้น และปัจจุบัน ส่วนมากมีการนับถือศาสนาพุทธ และบางส่วนนับถือศาสนาคริสต์

       ชาวภูไท บ้านคำเดือย ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นชาวลาว ที่อพยพมาจากเมืองเซโปนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยหลังจากเกิดกบฏเจ้าอนุวงศ์ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๗๓ ตามพระดำริของสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และนโยบายของเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โดยให้เจ้านายพื้นเมืองเกลี้ยกล่อมบ่าวไพร่ของตนเองให้อพยพมาตั้งบ้านเมืองทางฝั่งขวาแม่น้ำโขงในอาณาเขตประเทศไทย เพื่อลดขนาดของกองกำลังหัวเมืองขึ้นที่ลอบซุ่มโจมตีกองทัพไทย เมื่อครั้งกองทัพไทยยกไปขับไล่กองทัพญวณให้ออกไปจากอาณาเขตประเทศไทย ชาวลาวที่อพยพมาตั้งบ้านเมืองตามนโยบายดังกล่าว ได้มาตั้งเขตบ้านเรือนในเขตจังหวัดอำนาจเจริญ ที่อำเภอเสนางคนิคม และอำเภอชานุมาน ร่วมสมัยกับชาวภูไทยในจังหวัดอื่นๆ เช่น จังหวัดสกลนคร นครพนม มุกดาหาร เป็นต้น ชาวลาวดังกล่าวเป็นชนเผ่าภูไท มีภาษาใช้เฉพาะเผ่า คือ ภาษาภูไท เป็นภาษาพูด ไม่ปรากฏว่ามีลายลักษณ์อักษร กลุ่มภูไทดังกล่าวใช้ภาษาภูไทสื่อสารกันตลอดมา แต่สำเนียงอาจจะแตกต่างกันบ้างตามสภาพท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม ในจังหวัดอำนาจเจริญ มีหลายหมู่บ้านที่ใช้ภาษาภูไทในการสื่อสารประจำวัน ได้แก่ บ้านนาสะอาด อำเภอเสนางคนิคม และ อำเภอชานุมาน บ้านคำเดือย บ้านเหล่าแก้วแมง บ้านสงยาง ตำบลคำเขื่อนแก้ว บ้านโนนกุง บ้านหินสิ่ว ตำบลชานุมาน บ้านหินกอง บ้านบุ่งเขียว บ้านนางาม บ้านโคกก่ง บ้านพุทธรักษา ตำบลโคกก่ง

  วัฒนธรรมประเพณีที่สำคัญของชาวภูไท

  การแต่งกาย
       หญิงชาวภูไท จะนิยมแต่งกายด้วยผ้าฝ้ายย้อมคราม ซิ่นต่อตีนผ้าจก คาดผ้าสไบสีขาว
        ชายชาวภูไท ใส่สะโหร่ง เสื้อผ้าฝ้ายย้อมคราม

  source : https://www.m-culture.go.th/ilove/ewt_snews.php?s=YW1uYXRjaGFyb2VuQEBAMTQx 

   

   

  © 2018 Thai Local Wisdom. All Rights Reserved. Designed By Agritech