สืบทุงจ่าม สานวิถีไต โฮ่มใจ๋หลู่จ่าตี่

  ชุมชนผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

       ประเพณ๊สืบทุงจ่าม สานวิถีไต โฮ่มใจ๋หลู่จ่าตี่ เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวไทใหญ่ให้คงอยู่สืบไป การฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัด ประจำปี 2561 เพื่อสืบสานประเพณีปอยจ่าตี่หรืองานถวายในจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้คงอยู่สืบไป อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในงานมีการกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดทำเครื่องบูชาในประเพณีปอยจ่าตี่กิจกรรมขนทรายเข้าวัด การก่อเจดีย์ทรายพร้อมประดับตกแต่ง และกิจกรรมถวายเจดีย์ทราย งานประเพณีปอยจ่าตี่ เป็นประเพณีที่สำคัญของชาวไทยใหญ่และมีมายาวนาน โดยมีความเชื่อว่าถ้าได้บูชาเจดีย์ทรายถวายพระพุทธเจ้า จะทำให้เคราะห์กรรมในรอบปีนี้หมดไป และจะนำความเป็นสิริมงคลมาสู่หมู่บ้าน อีกทั้งจะทำให้การประกอบพืชผลทางการเกษตรได้ผลดียิ่งขึ้น 

   

  source : http://www.maesaraung.prdnorth.in.th/ct/news/viewnews.php?ID=180517100939

   

  © 2018 Thai Local Wisdom. All Rights Reserved. Designed By Agritech