ผลิตภัณฑ์ผ้าทอแบบฉบับของชาวกะเหรี่ยงปกากะญอ

  ชุมชนผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮองสอน (ด้านชาติพันธุ์ชาวไทยใหญ่ และ กะเหรี่ยงขาว)

           ชุมชนบ้านผาบ่อง  อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแห่งใหม่เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งภายในและภายนอกที่เดินทางมาท่องเที่ยวในเทศกาลต่างๆ ซึ่งชุมชนบ้านผาบ่อง นี้เป็นหมู่บ้านวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ต่างๆ เช่น ชาวไทยใหญ่ และ กะเหรี่ยงขาว ซึ่งสามารถใช้ชีวิตบนความแตกต่างทางวัฒนธรรมร่วมกันอย่างมีความสุข
         ผลิตภัณฑ์ผ้าทอแบบฉบับของชาวกะเหรี่ยงปกากะญอ เป็นงานหัตถกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวกะเหรี่ยงปกากะญอก็คือ การทอผ้า ซึ่งยังคงใช้วิธีทอแบบที่เรียกว่า การทอผ้าแบบกี่เอว ซึ่งการทอผ้าแบบกี่ทอผ้าที่เกิดจากภูมิปัญญาของคนสมัยก่อน นอกจากจะได้เห็นวิธีการทอแบบโบราณแล้ว ยังได้ซื้อสินค้าที่ทำจากฝ้ายแท้ๆ ย้อมด้วยสีธรรมชาติ และปักด้วยมือล้วนๆ ทำให้งานที่ออกมาแต่ละชิ้นนั้นมีความสวยงาม บอกถึงเสน่ห์ของชาวชาวกะเหรี่ยงปกากะญอ และเป็นเสน่ห์ของงานทำมือแท้ๆ

   

   source : http://www.amarintv.com/lifestyle-update/lifestyle-update-travel/37070/

                 https://goo.gl/images/jrxkAP 

   

   

     

  © 2018 Thai Local Wisdom. All Rights Reserved. Designed By Agritech