ประเพณีแห่ดอกไม้

  ชุมชนบ้านใหม่ราษฎร์บำรุง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา   (ชาวไทยอีสานและชาวผู้ไท)

         เป็นวิถีปฏิบัติที่สืบทอดกันมาแต่ครั้งอดีตของชาวอีสานในช่วงบุญเดือน 5 (วันสงกรานต์) โดยช่วงเย็นพระจะให้สัญญาณโดยการตีเกราะ (ขอลอ) หรือโหม่งเป็นสัญญาณให้ชาวบ้านเตรียมเก็บดอกไม้และรวมตัวกันบริเวณวัด เพื่ออัญเชิญพระพุทธรูปหรือพระไม้ลงสรงเพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งชาวอีสานจะเรียกวันนี้ว่า “วันพระลง” จากนั้นจะแห่ดอกไม้เป็นขบวนไปรอบหมู่บ้าน เมื่อผ่านหน้าบ้านหลังใด คนในบ้านก็จะนำน้ำใส่ขันหรือถังน้ำให้พระจุ่มดอกไม้พรมศรีษะเพื่อความเป็นสิริมงคล อาจกล่าวได้ว่าเป็นการแฝงกุศโลบายในการช้าระล้างสิ่งสกปรกของช่อดอกไม้ก่อนน้าไปบูชาพระ ซึ่งกิจกรรมภายในชุมชนดำเนินไปไม่ได้หากขาดความสามัคคีของผู้คนภายในชุมชน วัตถุประสงค์ของประเพณีแห่ดอกไม้ แห่ต้นดอกไม้หรือประเพณีแห่น้ำซึ่งมีการเรียกแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ คือ เพื่อน้าดอกไม้ไปถวายเป็นพุทธบูชา ขอขมาในการล่วงเกินทั้งกาย วาจา ใจ ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญของชาวพุทธ อีกทั้งเป็นกิจกรรมคลายความร้อนด้วยการเล่นสาดน้ำของผู้คน ประเพณีแห่ดอกไม้เป็นประเพณีที่แสดงออกถึงความสามัคคีความรวมมือร่วมใจของคนในชุมชน และอีกทั้งเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมอันเป็นอัตลักษณ์พื้นฐานของสังคมชาวอีสาน

  source : https://goo.gl/images/g1iaQa 

   

  Media

  No video? Get the DivX browser plug-in for Windows or Mac

  © 2018 Thai Local Wisdom. All Rights Reserved. Designed By Agritech