ข้าวหลามจี่-ไทยญวณ

  ชุมชนวัดหนองโนใต้  จังหวัดสระบุรี (ไท-ยวน)

          ขนมไทยโดยเฉพาะข้าวหลาม ซึ่งทำสืบทอดจากบรรพบุรุษไท-ยวนและเป็นประเพณี ท้องถิ่นดั่งเดิมของวัดหนองโนใต้พอถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือนยี่ ชาวหนองโน หนุ่มสาวและผู้เฒ่าผู้แก่ จึงนำข้าวเหนียวใหม่มาเผาข้าวหลามเพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมสืบต่อไปเมื่อปี พ.ศ. 2547 ทางกลุ่มฯ ได้เริ่มทำขนมไทยและข้าวหลามออกตามตลาดนัดขายปลีกและส่ง และรับทำขนมตามส่งต่อมาปี พ.ศ. 2548 สมาชิกในหมู่บ้านขอมามีส่วนร่วมจึงได้จัดตั้งกลุ่มแม่บ้านขนมหวาน หมู่ 9 ขึ้นมาอย่างจริงจัง โดยมีนางเพ็ญแข ยอดทอง เป็นประธานกลุ่ม ทำข้าวหลามและขนมไทยดังกล่าวหลากหลายผลิตภัณฑ์ เช่น ข้าวหลาม ขนมปิ้ง ขนมหม้อแกง ขนมชั้น เม็ดขนุน ทองหยอด ฝอยทอง กระยาสารท ข้าวต้มผัด ปุยฝ้าย และขนมไทยโบราณอื่นๆ ออกมาจำหน่ายปรากฏว่าได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีในปี พ.ศ. 2551 ได้ขอจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและได้รับสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาผลิตภัณฑ์มาอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

  source : https://goo.gl/images/Gv85Sn

              http://www.otoptoday.com/wisdom/712/93

   

              

  Media

  © 2018 Thai Local Wisdom. All Rights Reserved. Designed By Agritech