ประเพณีสร้างปราสาทผึ้ง ถวายหลวงพ่อพระใหญ่(วัดโพธาราม)

  ชุมชนบ้านท่าไคร้  อำเภอบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ  (ชาวไทยและลาว)

              วันเพ็ญเดือน ๓ (วันมาฆบูชา) งานประเพณีบุญเดือนสามของชุมชนบ้านท่าไคร้ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จะเกี่ยวเนื่องกับความเชื่อการสักการะหลวงพ่อพระใหญ่ชาวบ้านจะร่วมมือร่วมใจสร้างปราสาทผึ้ง
  ดอกผึ้ง สองหลัง เพื่อบวงสรวง แก้บนและถวายหลวงพ่อพระใหญ่ในวันเพ็ญเดือนสามของทุกปี ซึ่งเป็นประเพณีดั้งเดิมของชุมชนบ้านท่าไคร้
              ผู้ใหญ่บ้านท่าไคร้ เล่าว่าในวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 ของทุกปี ชาวบ้านท่าไคร้และพุทธศาสนิกชนที่อยู่ใกล้เคียงรวมถึงพุทธสาสนิกชนเมืองปากซัน สปป.ลาว จะเดินทางมาร่วมกันทำปราสาทผึ้งเพื่อถวายองค์หลวงพ่อพระใหญ่เพื่อแก้บน และเป็นศิริมงคล ให้ลูกหลานอยู่ดี กินดี ทำมาค้าขายราบรื่น โดยจะทำปราสาทผึ้งขึ้นปีละ 2 หลัง โดยหลังหนึ่งจะเป็นการแก้บนในปีที่ผ่านมาและอีกหลังหนึ่งจะเป็นการบนในปีถัดไป ซึ่งปราสาทผึ้งจะทำจากวัตถุดิบธรรมชาติทั้งหมด โดยขี้ผึ้งที่นำมาใช้ทำดอกผึ้งจะเอามาจากรังของผึ้ง ซึ่งวิธีการทำดอกผึ้งก็จะใช้ลูกโพธิ์ทะเล ซึ่งเป็นต้นไม้ที่หายากมาใช้เป็นแบบในการทำดอกผึ้ง การทำก็จะต้มขี้ผึ้งจนเป็นน้ำและนำลูกโพธิ์ทะเลจุ่มในขี้ผึ้งที่ต้มแล้วยกออกมาแช่น้ำเย็น ก็จะได้ดอกผึ้งที่สวยงามตามแบบเพื่อนำไปประดับปราสาทผึ้ง ในส่วนของเกสรดอกผึ้งทำด้วยไม่ไผ่และขมิ้น โครงสร้างปราสาททำด้วยไม้ไผ่ การประกอบโครงปราสาทก็ใช้ลิ่มไม้ไผ่และตอกจะไม่มีการใช้ตะปู หรือ ลวดในการยึด การตกแต่งปราสาทผึ้งทำด้วยหยวกกล้วยแกะสลักเป็นลายต่างๆ ประดับด้วยข้าวตอกดอกไม้ วัสดุทุกอย่างที่นำมาทำปราสาทผึ้งจะได้จากธรรมชาติทั้งหมด กระบวนการและขั้นตอนต่างๆชาวบ้านจะแบ่งหน้าที่กันทำตามความถนัดของแต่ละคน
             โดยชาวบ้านเล่าว่าการทำปราสาทอาจไม่สวยงามเหมือนที่อื่นแต่เน้นถึงประเพณีโบรานที่สืบทอดต่อกันมาไม่ให้ผิดเพี้ยนและที่สำคัญเป็นการสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชน โดยทุกๆปีจะนำนักเรียนในพื้นที่มาร่วมศึกษาเรียนรู้การทำปราสาทผึ้งแบบดั้งเดิมเพื่อสืบต่อประเพณีที่ดีงามต่อไป อีกทั้งบ้านท่าไคร้เป็นหมู่บ้านที่ได้รับการส่งเสริมให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม จึงต้องมีการรักษารูปแบบประเพณีวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมไว้ไม่ให้ผิดเพี้ยน เพื่อคนรุ่นหลังจะได้เห็นถึงประเพณีที่ดีงาม ที่บรรพบุรุษที่สืบทอดต่อกันมา 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  source : https://www.m-culture.go.th/th/article_view.php?nid=13957

              http://thainews.prd.go.th/website_th/news/print_news/TNSOC6101300010059    

               

  © 2018 Thai Local Wisdom. All Rights Reserved. Designed By Agritech