วิถีชีวิตและวัฒนธรรมดั้งเดิมชุมชนเมืองเก่าศรีรายา

  ชุมชนเมืองเก่าลันตา หรือ ชุมชนศรีรายา  อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (ชาวเล มุสลิม จีน และไทย)

             ชุมชนเมืองเก่าศรีรายา เป็นชุมชนคนจีนที่ล่องสำเภามาตั้งรกรากค้าขายอยู่บริเวณนี้ เดิมเป็นศูนย์กลางการค้า ท่าเรือหลัก และหน่วยงานราชการ (ก่อนจะย้ายไปยังที่ปัจจุบัน) มีสภาพบ้านเรือน มีสถาปัตยกรรมที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ มีระเบียงหลังบ้านที่ยื่นยาวออกไปในทะเล และที่จอดเรือของแต่ละบ้าน รวมทั้งมีพิพิธภัณฑ์ชุมชนที่เก่าแก่ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนานและอดีตอันรุ่งเรืองของศรีรายาทำให้เมืองแห่งนี้เต็มไปด้วยเสน่ห์ของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมดั้งเดิม ดังเช่น สถาปัตยกรรมบ้านเรือนสองฝั่งถนนที่เป็นอาคารไม้สองชั้น ออกแบบตามสถาปัตยกรรมบ้านจีนโบราณ
              ชุมชนเมืองเก่าลันตา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเกาะ ห่างไปจากบริเวณแหล่งท่องเที่ยวเชิงชายหาดของเกาะลันตาที่มักอยู่ทางทิศตะวันตก แต่ถึงอย่างนั้นชุมชนนี้ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแหล่งเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวเกาะที่ยังคงพยายามรักษาขนบธรรมเนียมดั้งเดิม ไม่ว่าจะเป็นการประดับโคมจีนตามช่วงเทศกาล หรือพิพิธภัณฑ์ชุมชนชาวเกาะลันตา ที่พยายามรื้อฟื้นเรื่องราววิถีชีวิตในอดีตให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมสถาปัตยกรรมบ้านไม้โบราณหลังใหญ่ที่ดูแปลกตา หรือประภาคารหลังใหม่ที่สูงกว่าสิบชั้น ตลอดสองข้างทางได้ถูกพัฒนาให้กลายเป็นร้านอาหาร หรือ ร้านเครื่องดื่ม เพื่อรองรับความต้องการของนักท่องเที่ยวอีกด้วย เป็นส่วนผสมผสานที่เหมาะเจาะกันอย่างลงตัว ซึ่งเกิดขึ้นจากการร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านและผู้ประกอบการในเกาะลันตา แสดงถึงความเป็นหนึ่งเดียวของวัฒนธรรมในท้องถิ่นและเป็นงานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาวเลอีกด้วย นักท่องเที่ยวจะได้ชมการรำร็องแง็ง จากกลุ่มชาวเลหรือชาวไทยใหม่ ซึ่งเป็นการรำที่ผสมผสานเข้าด้วยกันกับวัฒนธรรมยุโรปและเอเชีย โดยใช้ภาษามลายู เป็นภาษาร้อง ทุกๆ ปีจะมีเทศกาล ลานตา ลันตา ประมาณเดือนมีนาคม

    

   


  source : https://www.wearekrabi.com/single-post/2017/01/14/ชุมชนศรีรายา-เมืองเก่าเกาะลันตา
              อาภรณ์ อุกฤษณ์. 2554. “พลวัติการปฎิสัมพันธ์และ ชาติพันธุ์ธํารงของชาวเล และกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆใน เกาะลันตา จังหวัดกระบี่” วารสารวิจัยสังคม 34, 2: 62-92.

              สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบ่ี. 2549. มรดกทาง วัฒนธรรมวิถีชีวิตชาวเล. (ม.ป.ท.).
              ศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท์. (มปป.) ศรีรายา: อัตลักษณ์ของชุมชน และมรดกทางวัฒนธรรม. ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
              https://goo.gl/images/5QvvVN    
              http://www.zthailand.com/place/lanta-old-town-ko-lanta-krabi/    

              

   

   

  © 2018 Thai Local Wisdom. All Rights Reserved. Designed By Agritech