ภูมิปัญญาการทำกาแฟ

  ชุมชนบ้านร่าหมาด  อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (มุสลิม)

         การทำกาแฟโบราณบ้านร่าหมาด มีการสืบทอดมานานนับ 10 ปี โดยใช้วิธีการ ทำแบบดั้งเดิม ใช้แรงงานคน โดยใช้ครกไม้ในการบดเมล็ดกาแฟ ไม่มีเครื่องจักรเป็นเครื่องทุ่นแรง ถึงแม้ว่าในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีจะล้ำสมัย และมีหน่วยงานให้การสนับสนุนเครื่องจักรในการผลิตกาแฟ แต่ทางกลุ่มกาแฟโบราณก็ยังคงมุ่งมั่นและใช้ความรู้ ใช้ประสบการณ์ และภูมิปัญญาที่ตัวเอง มีในการผลิตกาแฟ เพื่อให้ผลผลิตที่แตกต่างจากที่อื่น และเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน โดยภูมิปัญญาการทํากาแฟโบราณนั้นเป็นแบบดั้งเดิม ไม่มีเครื่องทุ่นแรงที่เป็นเครื่องจักรเข้ามาเกี่ยวข้องในกระบวนการผลิต มีการคั่วกาแฟโดยใช้ไม้ฟืนแทนแก๊สการใช้น้ําาตาลอ้อยแทนน้ําาตาลทราย 

        ข้อมูลการติดต่อ
        34/1 หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 81120  

   

  source  https://goo.gl/images/Sd86ay
             ผกามาศ เพชรสิน และอุทิศ สังขรัตน์. ภูมิปัญญาการทำกาแฟโบราณเพื่อสนับสนุนการ ท่องเที่ยวบนเส้นทางระหว่างกระบี่–เกาะลันตา กรณีศึกษา: ชุมชนบ้านร่าหมาด อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่. วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (เมษายน–กันยายน 2558) https://www.tcithaijo.org/index.php/HUSOTSU/article/view/43625/36058 

   

  © 2018 Thai Local Wisdom. All Rights Reserved. Designed By Agritech