กลุ่มอาชีพสตรีทอเสื่อและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเสื่อกกและเตย

  ชุมชนบ้านเกาะแก้ว จังหวัดสุรินทร์ 

            เมื่อปี 2538 ได้มีการรวมกลุ่มสตรีกัน 46 คน จัดตั้งระดมมีการนำเงินมารวมออมกันทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน ต่อมาได้ฝึกอบรมเพิ่มทักษะและฝึกการแปรรูป
  มีเงินหมุนเวียน 45,000 บาท หลังจากนั้นได้รับจากกองทุนชุมชน 270,000 บาท ทำการฝึกอบรม ให้เป็นทุนดำเนินการและให้สมาชิกกู้ยืมไปประกอบอาชีพ

  ชุมชน

           กลุ่มสตรี, กลุ่มอาชีพสตรีแปรรูป

  การรวมกลุ่ม

           เป็นการรวมสตรีที่มีอยู่ในหมู่บ้าน ที่มีความสนใจในการทำเสื่อและแปรรูป

  อาชีพหลัก

           ทำนา

  อาชีพเสริม

           ทำหัตถกรรม

  © 2018 Thai Local Wisdom. All Rights Reserved. Designed By Agritech