ประเพณีปอยส่างลอง

  ชุมชนบ้านห้วยน้ำขุ่น อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย (ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ไทยใหญ่ ไทยลื้อ ลัวะ)

         ประเพณีปอยส่างลอง หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ประเพณีบวชลูกแก้ว ซึ่งเป็นประเพณีการบวชเณรที่ได้รับความนิยมกันในชุมชนโดยให้กับบุตรหลานตามธรรมเนียมปฏิบัติของชาวไทยใหญ่ โดยชาวไทใหญ่ที่บ้านห้วยน้ำขุ่น ตำบลแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ส่วนใหญ่สืบเชื้อสายมาจากไทใหญ่ในประเทศพม่า และย้ายถิ่นฐานอพยพเข้ามาในประเทศไทยโดยสืบทอดงานประเพณีนี้มาเป็นเวลาช้านาน โดยถือว่าประเพณีปอยส่างลอง เป็นประเพณีที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาของชาวไทยใหญ่ โดยส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมเป็นประจำทุกปี ในสมัยก่อนถือว่าการบวชลูกแก้วนี้ เป็นการให้การศึกษาแก่บุตรหลานของคนไทยชาวไทยใหญ่ในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วโดยจัดระหว่างเดือนมีนาคม และเดือนเมษายนของทุกปี เมื่อถึงช่วงเวลาตามธรรมเนียมชาวบ้านจะทำพิธีบวชลูกแก้วให้ลูกหลานของตนหาครอบครัวได้ยากจนก็จะประกาศบอกบุญของอุปการะจากผู้ที่มีฐานะดีช่วยจัดการบวชให้การบวชเณรนี้ ชาวไทยใหญ่มีความเชื่อว่าตอนเด็กยังมีจิตใจบริสุทธิ์หากได้ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมก็จะสามารถซึมซับได้ดีกว่าผู้ที่เคยผ่านโลกมา และการบวชเณรถือว่าได้กุศลแรงกว่าตอนบวชตอนโตเต็มวัยโดยผู้ที่บวชเณรเรียกว่าเป็นภาษาไทยใหญ่ว่า ส่างลอง เป็นการประดับตกแต่งเครื่องแต่งกายของส่างลองด้วยเครื่องประดับอันมีค่า เช่น กำไล สายสร้อย แหวน โดยมีลักษณะใช้ผ้าโพกศีรษะแบบพม่า ทาแป้งขาว สวมถุงเท้าสีขาว นุ่งโสร่ง เขียนคิ้วและทาปากสีแดง เพราะมีความเชื่อว่าพระพุทธเจ้าก่อนจะออกบวชมีฐานะเป็นเจ้าชายบุตรของกษัตริย์ผู้ครองนครแต่ก็สละกิเลสเลือกค้นหาทางสว่างของชีวิตจึงได้การประดับตกแต่งนางรองเพื่อแสดงว่าเป็นผู้มีฐานะดีมีทรัพย์สมบัติ และสละกิเลสบวช และเพื่อศึกษาธรรม

   

  source  https://goo.gl/images/dVUa21
             https://goo.gl/images/bw4xZt

   

   

  Media

  © 2018 Thai Local Wisdom. All Rights Reserved. Designed By Agritech