ตักบาตรหาบจังหัน บ้านหาดสองแคว

  ชุมชนบ้านหาดสองแคว ตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์

  ตักบาตรหาบจังหัน บ้านหาดสองแคว

           บ้านหาดสองแคว อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ตามประวัติเล่าว่าตั้งถิ่นฐานมาก่อน พ.ศ. 2350 ชาวบ้านมีเชื้อสายมาจากเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เวลาสนทนาระหว่างชาวบ้านด้วยกัน จะใช้ภาษาพื้นเมือง ซึ่งเป็นภาษาดั้งเดิมของเวียงจันทน์

           เนื่องจากสภาพพื้นที่ตั้งอยู่ในที่เหมาะสมมีลำน้ำ 2 สายมาบรรจบกัน คือ แควน้ำน่านกับแควลำคลองตรอน จึงได้ชื่อว่าบ้านหาดสองแควชาวบ้าน ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมทำนาทำไร่ เพาะปลูกพืชและเลี้ยงปลา เพราะมีบึงน้ำขนาดใหญ่อยู่ในบริเวณหมู่บ้าน คือ บึงพาด

           ชาวบ้านมีอาชีพเสริมมีรายได้ดีตลอดเวลา และยังรักษาวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมไว้อย่างเหนียวแน่น นอกจากจะเชื่อเรื่องเลี้ยงเจ้าเข้าทรง ปัดเป่า สะเดาะเคราะห์ การทำบุญตามเทศกาล และตักบาตรพระตอนเช้าทุกวันมิได้ขาดแล้วยังมีความโดดเด่นในเรื่องวิธีการ เช่น การตักบาตรหาบจังหัน

  © 2018 Thai Local Wisdom. All Rights Reserved. Designed By Agritech