ประเพณีเข้าหว่า (เข้าพรรษา)

    ชุมชนบ้านห้วยน้ำขุ่น อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย (ความหลากหลายทางชาติพันธุ์)

          ประเพณีเข้าหว่า  จะจัดขึ้นในวันขั้น 15 ค้ำ เดือน 9  (ไทใหญ่) ซึ่งตรงกับปฎิทินไทยในเดือน กรกฎาคม  ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 8 ของทุกปี ชาวไทใหญ่/ไทลื้อ และลัวะ ตลอดจนผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ จะเข้าวัด ทำบุญ ปฏิบัติธรรม ถือศิล ฟังเทศฟังธรรม และสร้างกุศลร่วมกัน  นอกจากนี้ ยังถือว่า ประเพณีเข้าหว่า เป็นวันร่วมญาติ ที่จะมาร่วมทำบุญสร้างกุศลร่วมกันถือศิลปฏิบัติร่วมกัน เชื่อว่าจะได้รับอานิสงส์  ผลบุญอันดีงาม จิตใจชื่นบาน เป็นประเพณี ที่ถือปฏิบัติกันมายาวนาน ตั้งแต่สมัยพุ?กาล สืบมาถึงปัจจุบัน

     

    © 2018 Thai Local Wisdom. All Rights Reserved. Designed By Agritech