ประเพณีเลี้ยงผีปู่ย่า

    ชุมชนบ้านปงสนุก ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

          จัดขึ้นในเดือนมิถุนายน หรือตามปฏิทินชาวบ้านนับเป็น เดือนเก้าเหนือ  การเลี้ยงผีปู่ย่าของแต่ละสายตระกูล อาจมีพิธีฟ้อนผีร่วมด้วย โดยจะทยอยสลับเลี้ยงกันไปภายในเดือนมิถุนายนไปจนถึงช่วงเข้าพรรษา ซึ่งการละเล่นและเครื่องแต่งกายที่ปรากฏในพิธีกรรม แสดงให้เห็นถึงความเคารพต่อบรรพบุรุษ และยังสะท้อนถึงความสมัครสมานสามัคคีในชุมชน

    © 2018 Thai Local Wisdom. All Rights Reserved. Designed By Agritech