วิถีชุมชนบ้านเนินพลับหวาน

    ชุมชนบ้านเนินพลับหวาน  อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 

        วิถีชุมชนบ้านเนินพลับหวาน ติดกับเมืองพัทยา สถานที่ท่องเที่ยวระดับโลก ทำให้มีประชากรย้ายถิ่นฐานมาประกอบอาชีพเป็นจำนวนมาก และใช้ชุมชนบ้านเนินพลับหวานเป็นที่อยู่อาศัย จึงทำให้ชุมชนบ้านเนินพลับหวานมีประชากรเพิ่มมากขึ้น ทำให้มีผู้นับถือศาสนาต่างๆ กับวัฒนธรรม ประเพณีที่หลากหลายเข้ามา แต่เราก็อยู่กันอย่างเข้าใจกันและกัน จุดแข็งของชุมชนมุสลิมบ้านเนินพลับหวานก็คือ ถึงเราจะอยู่ใกล้กับเมืองท่องเที่ยวระดับโลก ถึงจะมีสิ่งเย้ายวนมากมาย แสงสีในยามราตรี และวัฒนธรรมต่างๆ เข้ามา แต่ชุมชนมุสลิมบ้านเนินพลับหวานก็ยังยึดมั่นและศรัทธาในหลักการของศาสนาอิสลามอย่างเคร่งครัด และยังคงรักษาวัฒนธรรม ประเพณีต่างๆ ไว้ได้อย่างเหนียวแน่น จนสามารถทำให้ชุมชนบ้านเนินพลับหวานได้รับการคัดเลือกจาก
       สำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 (อพท.3) ให้เป็นหนึ่งในชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน อพท เข้ามาพัฒนาศักยภาพของชุมชนในด้านต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยหน่วยงานเกษตรศรีราชาได้เข้ามาให้ความรู้ด้านการทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของชุมชน และกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) เข้ามาพัฒนาบรรจุภัณฑ์, ปรับปรุงภูมิทัศน์ของชุมชน เพื่อยกระดับชุมชนบ้านเนินพลับหวานให้เป็นหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และนี่คือ “ชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถีชุมชนบ้านเนินพลับหวาน” แหล่งเรียนรู้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมศึกษาวิถีชีวิตของกันและกัน ศูนย์รวมของมุสลิมทั่วโลกที่มาท่องเที่ยวในเมืองพัทยามาละหมาด (นมัสการ) และมาทานอาหารฮาลาลเลิศรสของชุมชน

    © 2018 Thai Local Wisdom. All Rights Reserved. Designed By Agritech