ชุมชนบ้านห้วยน้ำขุ่น

    ประวัติชุมชน

    ประวัติความเป็นมาของบ้านห้วยน้ำขุ่น ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย จากข้อมูลพื้นฐานของบ้านห้วยน้ำขุ่น ซึ่งจัดทำโดยส่วนพัฒนาและสังคม สำนักงานโครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แต่เดิมหมู่บ้านห้วยน้ำขุ่นเป็นพื้นที่ป่าอุดมสมบูรณ์มีไม้ไผ่และไม้ตองเป็นส่วนใหญ่นอกจากนี้ยังมีพื้นที่เลี้ยงช้างของครูบุญเรือง ราษฎรบ้านห้วยใคร่ อยู่เป็นพื้นที่เลี้ยงวัวควายของราษฎรบ้านสันกองห้วยใคร่และหมู่บ้านใกล้เคียงอีกด้วย ชื่อเดิมของบ้านห้วยน้ำขุ่นคือบ้านใหม่สูง สาเหตุที่ทำให้เปลี่ยนชื่อมาเป็นห้วยน้ำขุ่นเพราะในฤดูฝนถ้าฝนตกมาน้ำที่ไหลลงตามเส้นทางและไหลผ่านหมู่บ้านมีลักษณะขุ่นแดงตลอดปีจึงเรียกชื่อหมู่บ้านไปตามลักษณะธรรมชาติสิ่งแวดล้อมของหมู่บ้านซึ่งได้เปลี่ยนชื่อเป็นห้วยน้ำขุ่นจนถึงปัจจุบัน บ้านห้วยน้ำขุ่นประกอบด้วยชนเผ่าหลายเผ่าอาศัยอยู่ร่วมกันอาทิ ไทยใหญ่ ไทยลื้อ ลัวะ มีประเพณีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่คล้ายคลึงกันประเพณีที่จัดเป็นประจำทุกปีได้แก่ประเพณีออกหว่า แห่ตั้งต้นเกี๊ยะ (ไทยใหญ่) 

    Read 1997 times
    © 2018 Thai Local Wisdom. All Rights Reserved. Designed By Agritech